دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

وب سایت رسمی
بایگانی

توحید ملک زاده دیلمقانی*1، یاسر گلستان2

1)دانشگاه آزاد اسلامی واحداهر، گروه فیزیک*عهده دار مکاتبات) t-malekzadeh@iau-ahar.ac.ir

2) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،گروه زمین شناسی   geoland4@gmail.com

چکیده:

روانگرایی یکی از عناوین اصلی ژئوتکنیک لرزه ای است.اثرات روانگرایی بر روی سازه ها و تاسیسات در هنگام زلزله می تواند بسیار مخرب باشد.در این پژوهش به مطالعه این پدیده در منطقه شرق دشت ارومیه با استفاده از آئین نامه پل های بزرگ راهی ژاپن1999خواهیم. اساس این روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی با مقایسه مقاومت روانگرایی ارزیابی شده از دانه بندی و عدد SPT خاک با نسبت تنش برشی (یعنی نسبت تنش برشی ایجاد شده توسط زلزله بر تنش موثر عمودی) ناشی از زلزله می باشد.از تعداد 6 گمانه مورد مطالعه فقط یکی از گمانه ها با خطر روانگرایی بالا مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی: روانگرایی، آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد، جنوب دشت ارومیه

Studying Liquefaction Potential of East Urmiye’s Plain with Japan Road Association, Specifications for Highway Bridges1999

Tohid Malekzadeh Dilmaghani1 , Yaser Golestan2

1)Islamic Azad university Ahar branche, Physics Branch

2) Islamic Azad university Urmiye , Geology Branch

 

Abstract:

Liquefaction Is a major topic of seismogeotechnice. The effects of liquefaction on structures and construction during an earthquake can be very destructive. In this research we will study liquefaction potential in East of Urmiye’s Plain with Japan Road Association, Specifications for Highway Bridges1999.

Under this method of evaluating liquefaction potential assessed by comparing the liquefaction resistance of soil aggregation and SPT number with shear stress ratio (the ratio of shear stress caused by the earthquake vertical effective stress) is caused by the earthquake. From 6 boreholes were only boreholes with high risk of liquefaction was evaluated.

 

Key Words: Liquefacation, SPT, South of Urmiye’s Plain

1-مقدمه

 

روانگرایی یکی از مهمترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد. هنگامی که دو زلزله در آلاسکا 1964، و نیگاتا ژاپن 1964، رخ داد در هر دو زلزله نمونه های جالبی از خرابی ناشی از زلزله مانند گسیختگی شیبها، گسیخگی شالوده ساختمان ها و پلها و شناوری سازه های مدفون بر اثر روان شدن خاک بستر اتفاق افتاد. پدیده روانگرایی در حالت کلی هر گاه خاکهای غیر چسبنده،اشباع وشل در معرض ارتعاشات (ویبراسیون) زمین در نتیجه زلزله قرار گیرند خاکها تمایل به تراکم پیدا می کنند،ولی در محدوده دانه بندی خاصی، زهکشی تا حدودی کند بوده  بقسمی که تغییرات حجمی سریع خاک به دلیل عدم زهکشی صورت نگرفته و لزوما فشار منفذی بالا خواهد رفت.افزایش فشار آب حفره ای کاهش تنش موثر را به دنبال داشته که منتج به کاهش مقاومت برشی خاک می گردد،بر اساس رابطه تنش های ژئواستاتیکی در خاک، =  ممکن است ازدیاد فشار منفذی سبب کاهش تنش موثر در خاک شده که منجر به کم و یا حتی صفر شدن مقاومت برشی شده و متعاقب آن به حالت سیال گونه خاک اصطلاحا روانگرایی گفته می شود.عموما روانگرایی در نهشته های ماسه ای یکنواخت اشباع با وضعیت تراکمی شل و یا متوسط رخ می دهد.

با توجه به اهمیت نواحی جنوب دشت ارومیه که محل احداث پروژه های بزرگ صنعتی و راه سازی از قبیل ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاه، راه آهن سراسری و جمعیت انسانی  مستقر در این منطقه  و رشد روز افزون پروژه های عمرانی می باشد، این پژوهش برای تعیین قابلیت روانگرایی منطقه مورد مطالعه صورت پذیرفته است. محدوده مورد مطالعه مابین طولهای جغرافیایی 15، ۫ 45 تا  8، ۫ 45 و عرضهای جغرافیایی  22، ۫ 37  تا   28 ، ۫ 37  واقع شده است.

شکل(1) موقعیت جغرافیای شرق دشت ارومیه و محل گمانه های حفر شده در آن

2-بیان مسئله

برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی روش ها ی متعددی معرفی شده است ، در این پژوهش از روش( آئین نامه پل های بزرگ راهی ژاپن1999) استفاده شده است.اساس این روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی با مقایسه مقاومت روانگرایی ارزیابی شده از دانه بندی و عدد SPT خاک با نسبت تنش برشی (یعنی نسبت تنش برشی ایجاد شده توسط زلزله بر تنش موثر عمودی) ناشی از زلزله می باشد. میر محمد حسینی

2-1- خصوصیات خاکهای مستعد روانگرایی TC4

الف- سطح ایستابی بالاتر از 10 متر باشد.

ب- لایه مورد نظر دارای عمق کمتر از 20 متر باشد.

پ- 0.02<D50≤2 mm باشد.

 باشد.(PI≤15%)و (FC≤35%)ج-

البته در مورد بند (پ) طبق تحقیقات جدید خاک های شنی با  D50 بالاتراز 2 mm هم می توانند روانگرا باشند. نورزاد، علی

2-2- نسبت تنش تناوبی(CSR)

با داشتن نسبت مقاومت تناوبی (CPR)1 و نسبت تنش تناوبی  می توان ضریب اطمینان برای خاک مورد بررسی را برای زلزله با بزرگای 5/7 به دست اورد.با توجه به اینکه زلزله طرح مورد بررسی ممکن است بزرگای بیشتر یا کمتر از 5/7 داشته باشد باید ضریب تصحیح بزرگای زلزله تعریف شود

 (1)                                            

نسبت تنش تناوبی برابر است با رابطه1 که در این رابطه  بیشینه شتاب زلزله در سطح زمین،  تنش کل،  تنش موثر ،  شتاب ثقل زمین و  ضریب کاهش تنش که تابعی از عمق لایه مورد نظر می باشدومقدار آن از رابطه 2بدست می آید. TC4

(2)

2-3- نسبت مقاومت تناوبی(RL)

از جمع کردن سه عامل فشار سرباره،دانه بندی و مقدار ریز دانه مقداربرش تناوبی بدست می آید که روابط آن در ذیل آورده شده است.روابط 3،4و5

(3)                                                               

(4)                                                                     

 (5)                                              

 

 (6)                                               

(7)                                                                          

 D50اندازه متوسط دانه ها،  FCدرصد ریز دانه،  تنش موثر قائم در عمق مورد مطالعه(Kpa) و عددSPT(براساس آئین نامه ژاپن)

(8)                                                  

MSF ضریب تصحیح بزرگای زلزله، ضریب تصحیح برای تنش های سربار وارد بر خاک و  ضریب تصحیح تنش های برشی اولیه وارد بر خاک در حالت استاتیکی

 

تنش سربار موثر وارد بر خاک،  فشار اتمسفر و  توان تابعی از دانسیته نسبی ،تاریخچه تنش،سن رسوبات و نسبت پیش تحکیمی است.  تابع تراکم نسبی   برای تراکم نسبی 40 تا 60 درصد مقدار توان  بین 8/0 و7/0 متغیر است وبرای تراکم نسبی بین 60 تا 80  درصد مقدار توان  بین 7/0تا6/0 می باشد.

(10)                                                                 

تنش برشی استاتیکی وارد بر لایه های خاک (وزن سازه سنگین بالایی و یا شیب خاکی در صورت وجود)،  تنش سربار موثر

(11)                                             .W(Z).d(Z)

Zعمق از سطح زمین به متر  تابعی از پارامتر مقا.ومت روانگرایی یعنی  و از رابطه8بدست می آید

(12)                                                         

 

 ضریب اطمینان وقوع روانگرایی که اگر مقدار   باشد در آن صورت مقدار  برابر صفر می شود.

 (13)                                                      

مقدار  بین صفر تا صد بیان می شود.

3-طرح مسئله

تعداد 6 گمانه برای مطالعه خصوصیات خاک ها  و ازمایشات صحرایی در منطقه  حفر شده است که بیشتر دراطراف پل رودخانه باراندوز چای تمرکز دارند. برای تعیین پتانسیل روانگرایی خاک ابتدا به بررسی خصوصیات خاک ها خواهیم پرداخت طبق بند ( 2-1) ، در صورت وجود شرایط لازم برای روانگرایی خاک به بررسی نسبت تنش تناوبی(CSR) طبق بند (2-2) و نسبت مقاومت تناوبی(RL) با استفاده از بند(2-3) خواهیم پرداخت .با استفاده از مقادیر ذکر شده در صورت بدست آمدن مقادیر کمتر از 1 برای  لایه مورد نظر دارای استعداد روانگرایی می باشد.

نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و خصوصیات  خاک برای گمانه BH1 در جدول 1 درج شده است.

 

جدول 1- نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در گمانه BH1

توصیف مصالح

hw

متر

(N1)60

D50(mm)

D10(mm)

LL

%

PI

 

ردشده الک

4%

ردشده الک

200%

گروه خاک

نوع مصالح

SPT

(N)

عمق آزمایش

(متر)

متوسط

1/7

12

0/0062

<0/001

45

24

100

90

CL

رس با خاصیت خمیری کم

11

3

سفت

1/7

17

0/007

<0/001

43

24

100

92

CL

رس با خاصیت خمیری کم

17

5

متراکم

1/7

30

6/0

0/1

-

NP

48

9

GP-GM

شن همراه با ماسه

30

7

بسیار سفت

1/7

27

0/023

<0/001

35

21

100

91

CL

رس با خاصیت خمیری کم

31

10

بسیار سفت

1/7

20

0/016

<0/001

35

18

100

89

CL

رس همراه با ماسه

24

12

سفت

1/7

8

0/04

<0/001

29

12

100

77

CL

رس همراه با ماسه

11

15

سفت

1/7

10

0/01

<0/001

41

23

100

80

CL

رس با خمیری کم ماسه دار

14

17

بسیار سفت

1/7

12

0/0026

<0/001

56

35

100

91

CH

رس با خمیری زیاد

17

18

بسیار سفت

1/7

18

0/0025

<0/001

55

34

100

90

CH

رس با خمیری زیاد

26

20

بسیار سفت

1/7

12

0/007

<0/001

51

32

95

64

CH

رس با خمیری کم ماسه دار

19

24

بسیار سفت

1/7

11

0/05

<0/001

29

11

93

67

CL

رس با خمیری کم ماسه دار

18

25

 

برای گمانه BH1 شرایط خاک فقط در عمق 15 متری مستعد است.ضرایب نسبت تنش تناوبی و نسبت مقاومت تناوبی(RL) و همچنین  با استفاده از روابط ذکر شده در جدول2 برای گمانه BH1 آورده شده است.

جدول 2-محاسبه FL و ضریب PL گمانه BH1

PL %

FL

Kα

Kσ

MSF

CRR7.5

CSR

v0σ

(Kpa)

v0σ

(Kpa)

N

SPT

Z(m)

0

2/1

1/0

1/33

1/32

0/355

0/298

310/64

177/64

11

15

PL BH1=0

 

طبق جدول 2 گمانه BH1 در عمق 15 متری مستعد روانگرایی نمی باشد.

نتایج  حاصل از آزمایشات صحرایی و خصوصیات  خاک برای گمانه BH2 در جدول 3 درج شده است.

جدول 3- نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در گمانه BH2

توصیف مصالح

hw

متر

(N1)60

D50(mm)

D10(mm)

LL

%

PI

 

ردشده الک

4%

ردشده الک

200%

گروه خاک

نوع مصالح

SPT

(N)

عمق آزمایش

(متر)

متوسط

1/7

15

0/35

0/02

-

NP

71

31

SM

ماسه لای دار همراه با شن

12

2

متراکم

1/7

38

1/3

0/02

-

NP

63

24

SM

ماسه لای دار

39

4

متراکم

1/7

23

2/8

0/18

-

NP

60

8

SM

ماسه لای دار

24

6

سست

1/7

5

0/062

<0/006

22

5

99

58

CL-ML

رس همراه با لای و ماسه

5

8

سفت

1/7

13

0/024

<0/001

33

13

99

74

CL

رس همراه با ماسه

14

9

بسیار سفت

1/7

20

0/032

<0/001

40

21

99

82

CL

رس همراه با ماسه

23

10

بسیار سفت

1/7

22

0/018

<0/001

31

14

9

76

CL

رس همراه با ماسه

26

11

متوسط

1/7

10

0/14

<0/003

-

NP

100

46

SM

ماسه لای دار

13

13

سفت

1/7

10

0/004

<0/001

51

33

100

86

CH

رس با خمیری زیاد

13

15

سفت

1/7

11

0/048

<0/001

26

11

100

74

CL

رس همراه با ماسه

15

16

بسیار سفت

1/7

12

0/002

<0/001

60

37

94

77

CH

رس با خمیری زیاد

17

18

بسیار سفت

1/7

13

0/035

<0/001

39

22

92

62

CL

رس ماسه دار

19

20

بسیار سفت

1/7

16

0/008

<0/001

48

29

86

68

CL

رس ماسه دار

26

22

بسیار سفت

1/7

18

0/028

<0/001

34

19

93

73

CL

رس همراه با ماسه

30

24

 

برای گمانه BH2 شرایط خاک دراعماق 13،11،8،4،2و16 متری مستعد است. ضرایب نسبت تنش تناوبی و نسبت مقاومت تناوبی(RL) و همچنین  با استفاده از روابط ذکر شده در جدول 4  برای گمانه BH2 آورده شده است.

جدول 4- محاسبه FL و ضریب PL گمانه BH2

PL %

FL

Kα

Kσ

MSF

CRR7.5

CSR

v0σ

(Kpa)

v0σ

(Kpa)

N

SPT

Z(m)

13

0/3

1/0

1/0

1/32

0/051

0/231

40/24

37/24

12

2

29

0/1

1/0

1/0

1/32

0/015

0/288

81/84

58/84

39

4

0

1/1

1/0

1/01

1/32

0/258

0/313

165/04

102/04

5

8

0

1/6

1/0

1/06

1/32

0/353

0/313

185/84

112/84

14

9

0

1/8

1/0

1/16

1/32

0/366

0/311

227/44

134/44

26

11

9

0/8

1/0

1/31

1/32

0/134

0/305

269/04

156/04

13

13

0

2/1

1/0

1/37

1/32

0/345

0/294

331/44

188/44

15

16

PL BH2=7

 

طبق جدول 4  گمانه BH2 در اعماق 4،2 و 13 متری گمانه BH2 مستعد روانگرایی هست.

نتایج  حاصل از آزمایشات صحرایی و خصوصیات  خاک برای گمانه BH3 در جدول 5 درج شده است.

عمق 2متری تراز آب زیرزمینی برای گمانه های BH3و BH4 در زمان حفاری گزارش شده است.

جدول 5- نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در گمانه BH3

توصیف مصالح

hw

متر

(N1)60

D50(mm)

D10(mm)

LL

%

PI

 

ردشده الک

4%

ردشده الک

200%

گروه خاک

نوع مصالح

SPT

(N)

عمق آزمایش

(متر)

متوسط

1/5

15

0/0042

<0/001

37

17

99

82

CL

رس با خمیری کم

12

2

متوسط

1/5

11

0/013

<0/001

34

17

96

50

CL

رس با خمیری کم

11

4

سفت

1/5

16

0/0037

<0/001

39

20

97

82

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

16

7

بسیار سفت

1/5

15

0/005

<0/001

39

19

100

83

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

17

9

بسیار سفت

1/5

26

0/0065

<0/001

40

20

100

72

CL

رس با خمیری کم

30

11

بسیار سفت

1/5

20

0/005

<0/001

39

19

98

77

CL

رس با خمیری کم

26

14

بسیار سفت

1/5

17

0/0042

<0/001

44

24

98

77

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

23

16

سخت

1/5

40

0/0022

<0/001

47

25

100

82

CL

رس با خمیری کم

58

18

 

برای گمانه BH3شرایط خاک مستعد روانگرایی نبوده لذا از بررسی آن صرف نظر می کنیم.

نتایج  حاصل از آزمایشات صحرایی و خصوصیات  خاک برای گمانه BH4 در جدول 6 درج شده است.

جدول 6- نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در گمانه BH4

توصیف مصالح

hw

متر

(N1)60

D50(mm)

D10(mm)

LL

%

PI

 

ردشده الک

4%

ردشده الک

200%

گروه خاک

نوع مصالح

SPT

(N)

عمق آزمایش

(متر)

متوسط

1/5

11

0/0035

<0/001

43

22

100

83

CL

رس با خمیری کم

9

2

متوسط

1/5

8

0/0055

<0/001

36

17

100

87

CL

رس با خمیری کم

8

5

سفت

1/5

12

0/0035

<0/001

42

22

99

84

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

13

8

سفت

1/5

10

0/005

<0/001

35

17

97

80

CL

رس با خمیری کم

12

11

بسیار سفت

1/5

10

0/018

<0/001

28

12

100

68

CL

رس با خمیری کم

30

13

نرم

1/5

4

0/005

<0/001

41

22

98

84

CL

رس با خمیری کم

5

15

سخت

1/5

24

0/0038

<0/001

42

23

100

79

CL

رس با خمیری کم

33

17

بسیار سفت

1/5

19

0/0048

<0/001

39

20

100

80

CL

رس با خمیری کم

28

19

 

برای گمانه BH4 شرایط خاک فقط درعمق 13 متری مستعد است. ضرایب نسبت تنش تناوبی و نسبت مقاومت تناوبی(RL) و همچنین  با استفاده از روابط ذکر شده در جدول 7 برای گمانه BH4 آورده شده است.

جدول 7-محاسبه FL و ضریب PL گمانه BH4

PL %

FL

Kα

Kσ

MSF

CRR7.5

CSR

v0σ

(Kpa)

v0σ

(Kpa)

N

SPT

Z(m)

0

1/7

1/0

1/24

1/32

0/322

0/309

269/2

154/2

12

13

PL BH4=0

 

طبق جدول 7 گمانه BH4 در عمق 13 متری مستعد روانگرایی نمی باشد.

نتایج  حاصل از آزمایشات صحرایی و خصوصیات  خاک برای گمانه BH5 در جدول 8 درج شده است.

عمق 5/1متری تراز آب زیرزمینی برای گمانه های BH5در زمان حفاری گزارش شده است.

 

جدول 8- نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در گمانه BH5

توصیف مصالح

hw

متر

(N1)60

D50(mm)

D10(mm)

LL

%

PI

 

ردشده الک

4%

ردشده الک

200%

گروه خاک

نوع مصالح

SPT

(N)

عمق آزمایش

(متر)

نرم

1/5

8

0/022

<0/001

39

20

100

70

CL

رس با خمیری کم ماسه دار

6

2

متوسط

1/5

8

0/025

<0/002

37

17

100

83

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

8

4

سفت

1/5

13

0/046

<0/0015

33

13

95

60

CL

رس با خمیری کم ماسه دار

14

6

سفت

1/5

15

0/035

<0/002

35

16

100

72

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

16

8

سفت

1/5

12

0/03

<0/002

38

18

92

64

CL

رس با خمیری کم ماسه دار

14

10

سفت

1/5

11

0/012

<0/001

43

23

100

82

CL

رس با خمیری کم ماسه دار

13

13

متوسط

1/5

7

0/017

<0/001

39

19

100

81

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

9

15

سفت

1/5

9

0/028

<0/001

36

16

100

71

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

12

17

 

برای گمانه BH5شرایط خاک مستعد روانگرایی نبوده لذا از بررسی آن صرف نظر می کنیم.

نتایج  حاصل از آزمایشات صحرایی و خصوصیات  خاک برای گمانه BH6 در جدول 9 درج شده است.

عمق 5/1متری تراز آب زیرزمینی برای گمانه های BH6در زمان حفاری گزارش شده است.

جدول 9- نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در گمانه BH6

توصیف مصالح

hw

متر

(N1)60

D50(mm)

D10(mm)

LL

%

PI

 

ردشده الک

4%

ردشده الک

200%

گروه خاک

نوع مصالح

SPT

(N)

عمق آزمایش

(متر)

نرم

2/0

7

0/0038

<0/001

46

23

100

89

CL

رس با خمیری کم

6

2

متوسط

2/0

8

0/0082

<0/001

37

18

100

91

CL

رس با خمیری کم

8

4

متوسط

2/0

6

0/003

<0/0014

29

11

100

88

CL

رس با خمیری کم

6

6

نرم

2/0

4

0/013

<0/001

36

16

100

90

CL

رس با خمیری کم

4

8

بسیار سفت

2/0

14

0/0063

<0/001

42

20

100

88

CL

رس با خمیری کم

17

10

بسیار سفت

2/0

14

0/01

<0/001

36

17

100

88

CL

رس با خمیری کم

18

13

بسیار سفت

2/0

16

0/033

<0/001

30

13

100

85

CL

رس با خمیری کم همراه با ماسه

22

15

 

برای گمانه BH6 شرایط خاک فقط درعمق 6 متری مستعد است. ضرایب نسبت تنش تناوبی و نسبت مقاومت تناوبی(RL) و همچنین  با استفاده از روابط ذکر شده در جدول 10برای گمانه BH6 آورده شده است.

جدول 10- محاسبه FL و ضریب PL گمانه BH6

PL %

FL

Kα

Kσ

MSF

CRR7.5

CSR

v0σ

(Kpa)

v0σ

(Kpa)

N

SPT

Z(m)

0

1/8

1/0

1/0

1/32

0/404

0/296

123/2

83/2

6

6

PL BH6=0

 

طبق جدول 10 گمانه BH6 در عمق 6 متری مستعد روانگرایی نمی باشد.

4-نتیجه گیری

از 6 گمانه موجود،شاخص پتانسیل روانگرایی بدست آمده برای گمانه BH1برابر صفر است .پس خطر پذیری روانگرایی خیلی پائین است. شاخص پتانسیل روانگرایی بدست آمده برای گمانه BH2برابر 7 است.خطر روانگرایی بالا هست لذا این محدوده مستلزم تحقیقات بیشتری هست.گمانه های  BH5و BH3مستعد روانگرایی نمی باشد. برای گمانه BH6برابر صفر است .پس خطر پذیری روانگرایی خیلی پائین است.در حالت کلی منطقه جنوب دشت ارومیه به علت تراکم صنایع و راه های موجود مستلزم بررسی های بیشتر ژئوتکنیکی شامل گمانه های است و همچنین مطالعات ژئوفیزیکی از جمله استفاده از امواج برشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

منابع:

1. نورزاد، علی، 1389، روانگرایی خاک یافته ها و دستاورد های نوین ، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

علیزاده،علی، مطالعه پتانسیل روانگرایی در خاک های جنوب ارومیه با نگرشی ویژه بر مسیر راه آهن مراغه-ارومیه در این منطقه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد واحد اهر

نقی زاده، ر، (1384)، نقشه زمین شناسی چهار گوش اشنویه مقیاس 1:100000،سازمان زمین شناسی کشور ، تهران

شهرایی، م، 1373، شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش اورمیه به مقیاس 1:250000، سازمان زمین شناسی کشور، تهران

اسلامی، ابولفضل، 1386، مهندسی پی طراحی و اجرا، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران

 

میر محمد حسینی، سید مجد الدین،1385، راهنمای مقاوم سازی زمین های سست در برابر روانگرایی، دانشگاه امیر کبیر،

TC4, ISSMGE, 1999, Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards, Resived version The Japanes Geotechnical Society

۹۴/۱۱/۱۹
توحید ملک زاده دیلمقانی